Executeur

 • 17 augustus 2023

In dit artikel

Inleiding

Het regelen van zaken na het overlijden van een dierbare is een emotioneel en complex proces.  In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van een executeur en wat deze persoon precies doet.

Het belang van een executeur kan niet genoeg worden benadrukt. Zonder een executeur kan het proces van het verdelen van de bezittingen, het afhandelen van schulden en het naleven van de wensen van de overledene gecompliceerd en verwarrend worden. Een executeur biedt een essentiële structuur en begeleiding tijdens deze moeilijke periode, waardoor de belasting voor de nabestaanden wordt verminderd en de kans op geschillen wordt verkleind.

Daarnaast kan een executeur ook fungeren als een neutrale tussenpersoon tussen de erfgenamen en andere betrokken partijen, zoals advocaten, financiële instellingen en schuldeisers. Deze rol zorgt voor een gestroomlijnde communicatie en een efficiënte afhandeling van juridische en financiële aspecten. Indien de eerste executeur de taak niet op zich kan of wil nemen, is het belangrijk dat er ook een reserve-executeur is aangesteld.

In de rest van het artikel zullen we dieper ingaan op de specifieke taken van een executeur, de mogelijkheid dat een executeur ook erfgenaam kan zijn, en de vergoeding voor het vervullen van deze belangrijke taak.

Wat doet een executeur van een testament?

Een executeur testamentair is een persoon die door de overledene is aangewezen in een testament om de verantwoordelijkheid te dragen voor het afwikkelen van de nalatenschap. De rol van een executeur is van groot belang en omvat verschillende taken die gericht zijn op het zorgvuldig beheren en uitvoeren van de wensen van de overledene. Er zijn namelijk ook diverse tijdslijnen waar men zich aan dient te houden bij de afwikkeling van de erfenis, de wettelijke termijn van de erfenis. Hieronder volgt een uitleg van de rol van een executeur testamentair en de taken die daarbij horen:

 

Beheer van de nalatenschap

Een belangrijke verantwoordelijkheid van een executeur is het beheren van de nalatenschap. Dit houdt in dat de executeur een inventaris maakt van alle bezittingen en schulden van de overledene. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen van informatie over bankrekeningen, onroerend goed, persoonlijke eigendommen en eventuele schulden. Het is de taak van de executeur om deze zaken zorgvuldig te beheren gedurende het afwikkelingsproces. Veelal is er ook een boedelbeschrijving aanwezig

 

Informeren van erfgenamen

Een executeur heeft ook de taak om erfgenamen op de hoogte te stellen van hun rechten en verantwoordelijkheden. Dit omvat het informeren van de erfgenamen over de inhoud van het testament, de status van de nalatenschap en eventuele specifieke bepalingen of instructies die van toepassing zijn. De executeur fungeert als een communicatiepunt tussen de erfgenamen en andere betrokken partijen. Dit is belangrijk om zodat iedereen weet hoe de erfenis moet worden afgehandeld.

 

Verdeling van bezittingen

Een andere belangrijke taak van een executeur is het verdelen van de bezittingen van de overledene volgens de instructies in het testament. Dit kan inhouden dat de executeur persoonlijke eigendommen verdeelt onder de erfgenamen, activa verkoopt en de opbrengst verdeelt, of andere specifieke bepalingen uitvoert zoals vastgelegd in het testament

 

Aangifte erfbelasting

Een executeur kan ook verantwoordelijk zijn voor het indienen van de vereiste belastingaangiften namens de nalatenschap. Dit omvat meestal het indienen van een aangifte erfbelasting, waarin de waarde van de nalatenschap wordt vermeld en eventuele verschuldigde belastingen worden berekend. Het tijdig en nauwkeurig indienen van deze aangiften is van groot belang om mogelijke problemen met de belastingdienst te voorkomen. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden? Thuisnotaris biedt ondersteuning bij de afwikkeling nalatenschap.

Kan een executeur ook erfgenaam zijn?

Het is een veelvoorkomende vraag of een executeur ook erfgenaam kan zijn. Het antwoord hierop is ja, het is mogelijk dat een executeur tevens erfgenaam is. Dit betekent dat dezelfde persoon zowel is aangesteld als executeur om de nalatenschap af te wikkelen, als ook een recht heeft op een deel van de nalatenschap als erfgenaam.

Hoewel het mogelijk is dat een executeur tevens erfgenaam is, is het belangrijk om de rollen en verantwoordelijkheden strikt gescheiden te houden. Dit betekent dat de executeur altijd in het belang van de nalatenschap moet handelen en de belangen van alle erfgenamen objectief en eerlijk moet behartigen.

Al met al is het essentieel dat een executeur die tevens erfgenaam is, zich bewust is van de verantwoordelijkheden en ethische aspecten die bij beide rollen horen. Het naleven van strikte objectiviteit, eerlijkheid en transparantie is de sleutel tot het succesvol vervullen van de rol van executeur testamentair, ongeacht of er sprake is van een erfgenaamschap.

Wat is de vergoeding voor een executeur testamentair?

De vergoeding voor een executeur kan variëren en hangt af van verschillende factoren. Hoewel er geen vaste regelgeving is die de exacte vergoeding voorschrijft, zijn er enkele gangbare methoden om de vergoeding voor een executeur testamentair vast te stellen. Hieronder worden enkele veelgebruikte methoden besproken:

 

Percentage van de nalatenschap:

Een veelvoorkomende methode om de vergoeding van een executeur te bepalen, is een vast percentage van de waarde van de nalatenschap. Dit percentage kan variëren, maar ligt doorgaans tussen de 1% en 5%. Het exacte percentage kan afhangen van verschillende factoren, zoals de omvang van de nalatenschap, de complexiteit van de afwikkeling en de inzet en verantwoordelijkheden van de executeur. Het voordeel van deze methode is dat de vergoeding meebeweegt met de waarde van de nalatenschap.

 

Uurloon:

In sommige gevallen kan een executeur ervoor kiezen om een uurtarief in rekening te brengen voor de gewerkte uren. Dit kan vooral relevant zijn wanneer de afwikkeling van de nalatenschap complex is, langdurig duurt of extra inspanning vereist. Het uurloon kan gebaseerd zijn op het gebruikelijke tarief van de executeur of op het gemiddelde tarief in de regio. Het is van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tarieven en het registreren van de gewerkte uren.

 

Redelijkheidscriterium:

In situaties waarin er geen specifieke richtlijnen zijn voor de vergoeding van een executeur testamentair, kan het redelijkheidscriterium worden toegepast. Dit betekent dat de vergoeding wordt bepaald op basis van wat als redelijk en billijk wordt beschouwd, rekening houdend met factoren zoals de omvang en complexiteit van de nalatenschap, de inzet van de executeur en de gebruikelijke tarieven in de branche. Het nadeel van deze methode is dat het minder specifiek is en mogelijk tot meningsverschillen kan leiden.

 

Het is verstandig om duidelijke afspraken vast te leggen over de vergoeding in het testament of in een afzonderlijke overeenkomst. Dit helpt misverstanden en conflicten te voorkomen en zorgt voor een transparant en goed gedefinieerd kader voor de vergoeding van de executeur.

Conclusie

Het aanstellen van een executeur is dus een belangrijke beslissing die zorgvuldige overweging verdient. Het helpt om de afwikkeling van een nalatenschap soepel te laten verlopen en biedt gemoedsrust voor alle betrokkenen. Vergeet niet om de vergoeding van de executeur op een eerlijke en transparante manier vast te stellen, rekening houdend met de complexiteit en omvang van de nalatenschap.

Met de juiste professionaliteit, heldere communicatie en respect voor alle betrokken partijen, kan een executeur een waardevolle bijdrage leveren aan het afwikkelen van een nalatenschap en het verlichten van de lasten voor de nabestaanden.

Ondersteuning afwikkeling nalatenschap

Een familielid overlijdt. Je moet van alles regelen en er komt veel op je af. Ook de nalatenschap (erfenis) moet worden geregeld. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden.

 • Wat moet ik regelen? De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de verdeling van de erfenis. Er moet aangifte erfbelasting & inkomstenbelasting worden gedaan. Totaal duurt dit traject al gauw 11 maanden en is het best complex.
 • Wie moet dit regelen? Het regelwerk ligt meestal in handen van 1 persoon. Dit kan een executeur zijn, een van de erfgenamen of iemand anders. We zien echter vaak dat mensen het spannend vinden om de afwikkeling voor alle erfgenamen goed en volledig uit te voeren.
 • Wat zijn de kosten? Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijv. de kosten van de uitvaart, Verklaring van Erfrecht, erfbelasting, de notaris of een adviseur. Je wilt zo laag mogelijke kosten, maar wel dat het goed wordt uitgevoerd.

Thuisnotaris kan helpen met ondersteuning

Bespreek samen met Thuisnotaris je situatie, gebruik de opzegdienst en maak de juiste keuzes voor de erfbelasting, regel  je nalatenschap goed en volledig. Thuisnotaris biedt voor € 995,- volledige ondersteuning op afstand. Wat doet Thuisnotaris?

 • In het oriëntatie gesprek bespreken we met je wat er nodig is voor de afwikkeling van een nalatenschap
 • We plannen samen met je een online afspraak om de gehele nalatenschap in kaart te brengen
 • We bespreken de ’testamentaire mogelijkheden’ om de te betalen erfbelasting zo laag mogelijk te houden
 • Je ontvangt een uitgebreid verslag waarin alles wat besproken is staat weergegeven en uitgelegd
 • Wij vullen het belastingformulier aangifte erfbelasting in, welke je controleert en opstuurt naar de belastingdienst
 • Indien nodig helpen we met aanvragen van Verklaring van Erfrecht en de keuze wel/ niet aanvaarden van de erfenis
 • We kunnen een extra controle op de WOZ waarde van de woning doen, met mogelijk een verlaging tot gevolg
 • Je kunt gebruik maken van de opzegdienst om lopende abonnementen en accounts op te heffen

Plan zelf een gratis oriëntatiegesprek in en bespreek samen met de specialist je wensen, mogelijkheden en aanpak. Bespaar je als erfgenamen veel ellende, geregel en erfbelasting. Laat je vanuit uw eigen huis ondersteunen bij de afwikkeling nalatenschap.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €245

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €245
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest