Algemene voorwaarden  

Definities

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De klant: de contractspartij van Thuisnotaris die de opdracht geeft.

b. Vergoeding: de financiële vergoeding die Thuisnotaris voor uitvoering van de opdracht met de klant is overeengekomen.


Algemeen

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening of andere afspraak tussen Thuisnotaris en de klant. Dit geldt niet als er vooraf een andere afspraak hierover is gemaakt en deze afspraak ook schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de klant en Thuisnotaris.

Aanvaarding van de opdracht

Artikel 3. Wanneer een klant aan Thuisnotaris een opdracht verstrekt om zijn/ haar belangen te behartigen, geeft de klant expliciet akkoord. Dit doet de klant door zelf het ‘schuifje’ te activeren om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hiermee geeft de klant opdracht aan Thuisnotaris om de dienstverlening te starten. Dit geldt voor de producten samenlevingscontract, testamenten en levenstestamenten. Voor de ondersteuning afwikkeling nalatenschap wordt een Opdracht tot Dienstverlening getekend (OTD). Voor een Verklaring van Erfrecht wordt telefonisch akkoord gegeven in combinatie met het opsturen van de akte van overlijden. Thuisnotaris sluit de werking uit van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en sluit ook de werking uit van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent bijvoorbeeld dat Thuisnotaris werkzaamheden kan uitbesteden aan derden (zie artikelen 5, 6 en 7).

Uitvoering van de opdracht

Artikel 4. Voor alle opdrachten die Thuisnotaris aanvaardt, geldt alleen een inspanningsverplichting. Thuisnotaris zal zich altijd inspannen om met de noodzakelijke zorgvuldigheid en deskundigheid de opdracht uit te voeren.

Derden

Artikel 5. De klant machtigt Thuisnotaris om bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van klant, derden in te schakelen. Thuisnotaris zal bij de selectie van in te inschakelen derden zorgvuldigheid in acht nemen, maar er vindt van tevoren geen overleg plaats.

Artikel 6. Thuisnotaris is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze derden en mag zonder voorafgaand overleg met de klant, namens de klant een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derde toestaan.

Artikel 7. De klant vrijwaart Thuisnotaris tegen alle aanspraken van de door Thuisnotaris ingeschakelde derden en andere derden. Dat geldt ook voor de door Thuisnotaris in verband daarmee te maken kosten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Thuisnotaris.

Informatie

Artikel 8. De klant is verplicht alle feiten en omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Thuisnotaris verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 9. Als de klant niet zelf meer mag beslissen over financiële uitgaven, dan moet dit schriftelijk gemeld worden aan Thuisnotaris, ook al is er een inschrijving daarvan in openbare registers gedaan.

E-mail en internet

Artikel 10. Wanneer tussen de klant en Thuisnotaris gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van e-mail en internet, dan is het risico van overbrenging van virussen en dergelijke en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht, voor risico van de klant. De klant zorgt ervoor dat een e-mail Thuisnotaris ook daadwerkelijk bereikt en controleert dit ook. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer gebeurt ongeëncrypteerd, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt en deze ook schriftelijk zijn vastgelegd. Thuisnotaris is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval dat door middel van ongeoorloofde middelen derden in het bezit komen van correspondentie tussen Thuisnotaris en de klant.

Vergoeding

Artikel 11. De door Thuisnotaris aan klant in rekening te brengen vergoeding zal worden vastgelegd in diverse “internetpagina’s, ‘schermen van de ’testementhulp’ ‘samenleveringscontract’ en ‘emails’. Voor 1 akte betaalt de klant € 275, -, voor 2 aktes € 550,-, voor 3 aktes: € 825,-, voor 4 aktes € 1100, – en voor 5 aktes € 1375,- incl. btw. Wilt de klant begeleiding/ advies, dan is dit gesprek eenmalig € 99,- incl. btw.

Artikel 12. Voor de betaling van de vergoeding van Thuisnotaris geldt een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum die op de rekening staat vermeld. Binnen deze termijn moet het bedrag op het aangegeven rekeningnummer ontvangen zijn door Thuisnotaris. Als een klant niet of niet op tijd betaalt dan zijn alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder ook alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. Deze kosten zijn 15% van het te innen bedrag met een minimum van één honderd euro. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan heeft Thuisnotaris het recht om ook die kosten vergoed te krijgen van de klant.

Artikel 13. In het geval dat de klant niet betaalt, heeft Thuisnotaris, naast de mogelijkheden die genoemd zijn in het vorige artikel, het recht de werkzaamheden voor de klant te stoppen. Thuisnotaris mag dit alleen doen nadat de klant daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de klant nog in een korte termijn de kans heeft gekregen om de rekening te betalen. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Thuisnotaris is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die de klant lijdt, als gevolg van het stoppen van de werkzaamheden zoals in dit artikel wordt bedoeld.

Aansprakelijkheid

Artikel 14. Iedere aansprakelijkheid van Thuisnotaris is beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Thuisnotaris daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Mocht de klant meer informatie willen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan zal Thuisnotaris die informatie geven.

Artikel 15. Als er -om welke reden ook- geen uitkering van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die samenhangt met door Thuisnotaris verrichte werkzaamheden (nalaten daaronder begrepen), beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door klant aan Thuisnotaris is betaald.

Artikel 16. Alle rechten van verhaal op Thuisnotaris vervallen in ieder geval als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Thuisnotaris binnen één (1) jaar na het moment waarop de klant op de hoogte was (of op de hoogte kon zijn) van bestaan van de gemelde aanspraak of schade.

Artikel 17. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in het geval dat Thuisnotaris (ten onrechte) een opdracht heeft geweigerd en daardoor schade is ontstaan.

Artikel 18. Bij het inschakelen van derden zal Thuisnotaris steeds zorgvuldig te werk gaan. Thuisnotaris is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De klant vrijwaart Thuisnotaris voor aanspraken (van derden) in verband met schade die ontstaat wanneer de klant aan Thuisnotaris onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

Opzegging

Artikel 19. De klant heeft altijd het recht de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging moet wel schriftelijk gebeuren. Thuisnotaris mag ook de opdracht opzeggen maar moet hierbij wel rekening houden met een redelijke opzegtermijn. De vergoeding voor de door Thuisnotaris uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 11) moeten ook bij opzegging door de klant worden voldaan.

Diversen

Artikel 20. De bezoeker van de website of klant gaat akkoord dat Thuisnotaris zijn/haar gegevens verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven per specifiek handeling (bijv. contact voor afspraak, inschrijven voor een lezing en informeren over relevante informatie over erfrecht).

Artikel 21. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken teruggegeven aan de klant. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de opdracht bewaard. De gegevens van de klant zullen zorgvuldig worden bewaard. De rechten van het gebruik van deze gegevens liggen bij Thuisnotaris (en eventuele rechtsopvolgers). Thuisnotaris zal persoonlijke gegevens niet aan andere partijen beschikbaar stellen voor gebruik voor commerciële doeleinden.

Artikel 22. Alle zaken in deze algemene voorwaarden gelden voor alle mensen die in of buiten loondienst voor Thuisnotaris werkzaam zijn of waren.

Artikel 23. Voor deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen Thuisnotaris en klant geldt het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van Thuisnotaris om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

laatste review: oktober 2023