Wat staat er in een samenlevingscontract?

 • 10 oktober 2023

In dit artikel

Inleiding

Wanneer twee mensen besluiten om samen te gaan wonen als een ongehuwd paar, brengt dit een scala aan gedeelde verantwoordelijkheden en uitdagingen met zich mee. Een samenlevingscontract is een juridisch document dat specifiek is ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken en een stevige basis te leggen voor jullie gezamenlijke toekomst. Het is een essentieel instrument dat stellen in staat stelt om hun rechten en plichten ten opzichte van elkaar duidelijk te definiëren en eventuele onzekerheden te voorkomen.

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst die de relatie tussen de partners regelt en veel aspecten van hun samenwoning omvat. Van het beheer van financiën en eigendommen tot de verdeling van kosten en de zorg voor eventuele kinderen: het samenlevingscontract biedt een gestructureerd kader voor het nemen van gezamenlijke beslissingen en het oplossen van geschillen. In dit artikel zullen we in detail bekijken wat er precies in een samenlevingscontract kan worden opgenomen.

1. Persoonlijke informatie

Een solide basis leggen voor een samenlevingscontract begint met het vastleggen van de persoonlijke gegevens van beide partners. Dit omvat hun volledige namen, geboortedata en woonadressen. Deze informatie is essentieel om de identiteit van beide partijen vast te stellen en ervoor te zorgen dat het contract nauwkeurig en juridisch geldig is.

 • In het samenlevingscontract moeten de volledige legale namen van beide partners worden vermeld, inclusief voornamen, achternamen en eventuele toegevoegde achternaam na een huwelijk of eerdere relatie. Ook moeten de exacte geboortedata van beide partners worden opgenomen om onderscheid te maken tussen personen met dezelfde naam.
 • Het contract moet de huidige woonadressen van beide partners bevatten. Hierdoor wordt duidelijk vastgelegd waar ze samenwonen en waar ze bereikbaar zijn voor officiële communicatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de vermelde adressen up-to-date zijn en dat wijzigingen worden bijgehouden als de partners in de toekomst verhuizen.

2. Verdeling van kosten

Het samenwonen als een ongehuwd paar brengt financiële verantwoordelijkheden met zich mee die zorgvuldig moeten worden aangepakt. Het opstellen van een heldere regeling op dit gebied voorkomt niet alleen potentiële conflicten, maar het zorgt er ook voor dat beide partners een eerlijke bijdrage leveren aan de financiële lasten van hun gezamenlijke huishouden.

 • Huishoudelijke kosten omvatten een breed scala aan uitgaven die nodig zijn om het dagelijks leven in hun gezamenlijke woning te ondersteunen. Dit kan huur of hypotheek, nutsvoorzieningen, boodschappen, gezamenlijke verzekeringen, huishoudelijke benodigdheden en andere gezamenlijke uitgaven omvatten. Het is belangrijk om een duidelijk overzicht te maken van alle verwachte kosten die regelmatig moeten worden betaald.
 • In het samenlevingscontract moeten specifieke afspraken worden vastgelegd over hoe de gezamenlijke kosten worden verdeeld tussen beide partners. Dit kan een gelijke verdeling zijn, waarbij beide partners evenveel bijdragen, of het kan gebaseerd zijn op een evenredige verdeling op basis van inkomen of andere relevante factoren.

3. Eigendom en financiën

Het beheren van financiën en eigendommen is een belangrijk onderdeel van het samenwonen als een ongehuwd paar. Het samenlevingscontract biedt de mogelijkheid om duidelijke afspraken te maken over bankrekeningen, bezittingen en schulden, waardoor beide partners inzicht krijgen in hun gezamenlijke financiële situatie en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan.

 • In het samenlevingscontract moeten alle bankrekeningen van beide partners worden vermeld, inclusief de specifieke details van deze rekeningen. Hieronder vallen lopende rekeningen, spaarrekeningen, investeringen of andere financiële accounts die gezamenlijk of individueel worden gehouden. Daarnaast moet het contract ook een overzicht bevatten van alle bezittingen, zoals onroerend goed, voertuigen, waardevolle voorwerpen en andere persoonlijke eigendommen. Verder moeten eventuele schulden die de partners hebben, zoals leningen of kredietkaartschulden, duidelijk worden opgenomen in het contract.
 • Het samenlevingscontract moet bepalingen bevatten over hoe gezamenlijk en individueel bezit wordt beheerd tijdens de samenwoning en bij een eventuele scheiding. Dit omvat regelingen voor gezamenlijke besluitvorming over belangrijke financiële kwesties en afspraken over het behoud en de verdeling van gezamenlijke bezittingen. Het is ook van belang om duidelijke richtlijnen op te nemen voor het beheer van individuele bezittingen, aangezien deze vaak nog steeds eigendom blijven van de oorspronkelijke eigenaar, zelfs na samenwoning.

4. Inboedel

Wanneer twee mensen samenwonen, delen ze vaak verschillende gezamenlijke eigendommen in hun gezamenlijke woning. Dit kan variëren van meubels en apparaten tot elektronica en huishoudelijke benodigdheden. Het is van belang om een duidelijke inventarislijst op te stellen van deze gezamenlijke bezittingen en om afspraken te maken over hoe deze bezittingen worden verdeeld in het geval van een scheiding. Het inboedelgedeelte van het samenlevingscontract biedt de nodige zekerheid en transparantie bij het omgaan met deze waardevolle bezittingen.

 • Het samenlevingscontract kan een uitgebreide inventarislijst bevatten van alle gezamenlijke eigendommen die beide partners bezitten. Hierbij horen meubels, huishoudelijke apparaten, keukengerei, elektronica en andere gezamenlijke bezittingen. Het is raadzaam om zo gedetailleerd mogelijk te zijn bij het opstellen van deze lijst om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen.
 • Naast de inventarislijst kan het samenlevingscontract ook duidelijke afspraken bevatten over hoe de gezamenlijke bezittingen worden verdeeld in het geval van een scheiding. Dit kan inhouden dat bepaalde bezittingen aan een specifieke partner worden toegewezen, het verkopen van gezamenlijke bezittingen en de verdeling van de opbrengst, of andere overeenkomsten die beide partijen eerlijk en redelijk achten.

5. Woning

Het samenlevingscontract speelt een grote rol bij het vastleggen van de regelingen met betrekking tot de gezamenlijke woning waarin het paar samenwoont. Of het nu gaat om een gehuurde woning of een gezamenlijk gekochte eigendom, het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de woning. Het woninggedeelte van het samenlevingscontract biedt beide partners duidelijkheid over hun rol in het beheren van de woning en wat er gebeurt in het geval van een scheiding.

 • In het samenlevingscontract kunnen specifieke regelingen worden vastgelegd als het paar samenwoont in een gehuurde woning. Dit kan onder meer de verdeling van de huurkosten, verantwoordelijkheden voor onderhoud en reparaties, en eventuele afspraken over het opzeggen van het huurcontract omvatten. Als het paar samenwoont in een gezamenlijk gekochte woning, kan het contract duidelijk de financiële bijdragen van beide partners bij de aankoop en het beheer van de woning vastleggen.
 • Het samenlevingscontract kan bepalingen bevatten voor het geval het paar uit elkaar gaat en niet langer samenwoont. Dit omvat afspraken over hoe de woning wordt verdeeld, wat er gebeurt met eventuele gezamenlijke hypotheek of huurverplichtingen en welke stappen moeten worden genomen om de situatie op een eerlijke en wettelijk bindende manier af te handelen. Deze afspraken kunnen variëren afhankelijk van het soort woning en de specifieke omstandigheden van het paar.

6. Ondersteuning en zorg

Een samenlevingscontract gaat niet alleen over financiële verplichtingen en bezittingen, maar het biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over de ondersteuning en zorg tussen beide partners. Het creëren van duidelijke richtlijnen voor financiële ondersteuning en zorg bij behoefte is van cruciaal belang om het welzijn van beide partners te waarborgen en ervoor te zorgen dat ze elkaar kunnen ondersteunen, zelfs in moeilijke tijden.

 • In het samenlevingscontract kunnen afspraken worden gemaakt over financiële ondersteuning tussen beide partners. Dit kan inhouden dat een van de partners een vast bedrag aan de andere partner betaalt om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud, vooral als een van hen niet in staat is om in zijn of haar eigen behoeften te voorzien. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de duur en het bedrag van de financiële ondersteuning, evenals onder welke omstandigheden deze ondersteuning kan worden herzien.
 • Naast financiële ondersteuning is het ook essentieel om afspraken te maken over zorg bij behoefte. Dit houdt in dat beide partners zich verplichten om voor elkaar te zorgen als een van hen fysieke of emotionele ondersteuning nodig heeft, zoals bij ziekte of andere noodsituaties. Het is belangrijk om duidelijke verwachtingen vast te leggen over hoe deze zorg zal worden verleend en wat er gebeurt als er professionele hulp of zorg nodig is.

7. Pensioenregeling

Het samenlevingscontract biedt de mogelijkheid om duidelijke afspraken te maken over pensioenrechten en -uitkeringen, waardoor beide partners zich bewust worden van hun financiële zekerheid na pensionering. Tevens is het van belang om voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval van een scheiding, zodat de pensioenrechten op een eerlijke en rechtvaardige manier worden verdeeld.

 • Het samenlevingscontract kan specifieke afspraken bevatten over pensioenrechten en -uitkeringen van beide partners. Hierbij horen onder andere de pensioenregelingen die elk van hen heeft opgebouwd tijdens hun werkende leven. Het kan ook gaan om eventuele privé-pensioenplannen of andere investeringen die gericht zijn op financiële zekerheid na pensionering. Door deze afspraken op te nemen, kunnen beide partners beter plannen voor hun toekomstige financiële behoeften en begrijpen hoe hun pensioen zal worden beïnvloed door hun gezamenlijke samenwoning.
 • Het is belangrijk om in het samenlevingscontract op te nemen hoe de pensioenrechten worden verdeeld in het geval van een scheiding. Deze regeling is vooral van belang als beide partners gezamenlijk pensioenrechten hebben opgebouwd gedurende hun samenwoning. Het contract kan bepalen hoe deze rechten eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld tussen beide partners als de relatie eindigt. Dit kan variëren afhankelijk van de duur van het samenwonen en andere relevante factoren.

8. Voogdij en kinderen

Voor stellen die samenwonen en kinderen hebben of van plan zijn om kinderen te krijgen, is het van het grootste belang om de voogdijregeling en de verantwoordelijkheden met betrekking tot kinderen zorgvuldig vast te leggen in het samenlevingscontract. Het is essentieel om duidelijkheid te creëren over de rechten en verantwoordelijkheden van beide ouders en om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderen voorop staan in het geval van een scheiding.

 • Het samenlevingscontract kan een gedetailleerde voogdijregeling bevatten voor eventuele kinderen die het paar heeft of van plan is te krijgen. Deze regeling moet duidelijk beschrijven wie het ouderlijk gezag over de kinderen heeft en hoe de zorg en opvoeding van de kinderen worden verdeeld tussen beide partners. Het moet ook bepalen waar de kinderen zullen verblijven en welke beslissingen er worden genomen met betrekking tot hun opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg.
 • Naast de voogdijregeling kunnen ook de verantwoordelijkheden met betrekking tot kinderen duidelijk worden omschreven in het samenlevingscontract. Dit kan onder meer het delen van de ouderlijke verantwoordelijkheden omvatten, zoals het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot de kinderen en het zorgen voor hun welzijn en veiligheid. Het contract moet ook bepalen hoe financiële zaken met betrekking tot de kinderen worden afgehandeld, zoals kinderbijslag, schoolkosten en medische uitgaven.
 • Het opnemen van alimentatie in een samenlevingscontract is een belangrijke stap om de financiële belangen van beide partners te beschermen. Het contract moet duidelijke definities en voorwaarden bevatten voor alimentatie, inclusief bedragen, duur en mogelijkheden voor herziening.

9. Social Media

Het opnemen van social media-regelingen in een samenlevingscontract is verstandig voor moderne stellen. Door duidelijke afspraken te maken over privacy, gedrag en het delen van informatie op sociale media, kunnen potentiële conflicten worden voorkomen. Het contract bevordert respectvol online gedrag en zorgt ervoor dat beide partners zich comfortabel voelen bij het delen van hun leven op sociale media

10. Eigen bedrijf

Het opnemen van een clausule over een eigen bedrijf in een samenlevingscontract is van groot belang voor stellen waarvan een van beide partners een eigen bedrijf heeft of van plan is er een op te richten. Deze clausule kan verschillende aspecten behandelen, zoals de mate van betrokkenheid van de partner zonder eigen bedrijf bij het bedrijfsleven, financiële verantwoordelijkheden en de verdeling van eventuele winsten en verliezen. Het is essentieel om deze bepalingen zorgvuldig te formuleren om mogelijke conflicten te voorkomen en om duidelijkheid te scheppen over de rechten en verantwoordelijkheden van beide partners met betrekking tot het eigen bedrijf.

Beëindiging van het contract

Hoewel het niemands wens is om na te denken over het einde van een relatie, is het verstandig om vooraf duidelijke voorwaarden op te stellen voor het beëindigen van het samenlevingscontract. Het is een verantwoordelijke stap om te nemen om potentiële conflicten te verminderen en een vreedzame afwikkeling te bevorderen.

In het samenlevingscontract moeten de voorwaarden voor het beëindigen van het contract duidelijk worden omschreven. Dit omvat zowel de omstandigheden waarin het contract kan worden beëindigd als de vereisten voor het nemen van een dergelijke beslissing. Het kan bijvoorbeeld opnemen dat beide partners het recht hebben om het contract met wederzijdse instemming te beëindigen of dat het contract automatisch wordt beëindigd als een van de partners trouwt of een andere specifieke gebeurtenis plaatsvindt.

Het samenlevingscontract moet de stappen beschrijven die moeten worden gevolgd bij de ontbinding van het contract. Dit omvat het geven van een kennisgeving aan de andere partner over de intentie om het contract te beëindigen en welke wettelijke stappen moeten worden ondernomen om de beëindiging officieel te maken. Het contract kan ook bepalen hoe gezamenlijke bezittingen, financiële verplichtingen en andere zaken worden verdeeld bij het einde van de samenleving.

Handtekeningen en getuigen

Het ondertekenen van het samenlevingscontract is een cruciale stap om de overeenkomst officieel en rechtsgeldig te maken. De handtekeningen van beide partners zijn van groot belang, aangezien dit aangeeft dat ze akkoord gaan met alle bepalingen en voorwaarden die in het contract zijn opgenomen.

Bovendien kan het betrekken van getuigen bij het ondertekeningsproces bijdragen aan de rechtsgeldigheid en geloofwaardigheid van het contract. De getuigen zijn neutrale derden die aanwezig zijn bij het ondertekenen van het contract en bevestigen dat beide partners hun handtekening vrijwillig en met volledige kennis van zaken hebben gezet.

Het plaatsen van de handtekening van beide partners onder het samenlevingscontract geeft aan dat ze de inhoud van het document hebben gelezen, begrepen en ermee instemmen. Het is een formele bevestiging dat ze bereid zijn om zich aan de overeengekomen bepalingen te houden en de verantwoordelijkheden die in het contract zijn vastgelegd, na te komen.

Afsluiting

Het opstellen van een samenlevingscontract is van groot belang voor stellen die gaan samenwonen als een ongehuwd paar. Dit juridische document biedt een stevige basis voor hun relatie door duidelijkheid te scheppen over diverse aspecten van hun leven samen. Het beschermt niet alleen hun individuele belangen, maar bevordert ook een gezonde en verantwoordelijke samenleving.

Een goed opgesteld samenlevingscontract omvat belangrijke onderwerpen, zoals de verdeling van kosten, eigendom en financiën, inboedel, woning, ondersteuning en zorg, pensioenregeling, voogdij en kinderen, evenals de beëindiging van het contract. Wij hanteren een vaste prijs per samenlevingscontract en werken niet met een vanaf prijs of lokkertjes met lage instap kosten. Je betaalt als klant een vast bedrag van 275,- per samenlevingscontract ongeacht het aantal clausules. Er komen dus geen toeslagen bij wanneer jullie een extra regeling of legaat willen opnemen.

Wil je een samenlevingscontract vastleggen? Kies dan voor Thuisnotaris! Bij ons kun je helemaal zelf een uitgebreid en passend samenlevingscontract opstellen. Wij bieden drie verschillende opties op onze website: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.

Bezoek nu de online samenlevingscontract van Thuisnotaris en stel jullie eigen samenlevingscontract samen!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest
Kopen Viagra pillen voor mannen, bestellen online in Nederland Kopen Cialis erectiepillen 10 mg, 20 mg, bestellen online