overeenkomst schenken

 • 11 mei 2023

In dit artikel

Wat is een schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst is een belangrijk juridisch document dat vaak wordt gebruikt om grote bedragen te schenken aan familieleden of goede doelen. De overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder de schenking wordt gedaan, zoals de datum waarop de schenking zal plaatsvinden en eventuele specifieke voorwaarden die aan de schenking verbonden zijn.

Er zijn verschillende voordelen aan het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Een van de belangrijkste voordelen is dat het kan helpen bij het verminderen van de belasting op erfenissen. Door geld of goederen weg te schenken, kan een persoon zijn of haar belastingplichtige nalatenschap verminderen, waardoor erfgenamen minder belasting hoeven te betalen.

Een ander voordeel van een schenkingsovereenkomst is dat het kan helpen bij het beschermen van het vermogen van de schenker. Door het vermogen weg te schenken, kan een persoon voorkomen dat het onderhevig is aan claims van schuldeisers. Een schenkingsovereenkomst is nodig wanneer een persoon van plan is om een groot bedrag of een eigendom te schenken. Het is ook nuttig om er een op te stellen als de schenker specifieke voorwaarden wil stellen aan de schenking, zoals het gebruik van de schenking voor een bepaald doel.

Voor wie is een schenkingsovereenkomst geschikt?

Een schenkingsovereenkomst is geschikt voor iedereen die graag geld of goederen wil schenken aan een ander, zonder dat hier belasting over betaald hoeft te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om ouders die hun kinderen financieel willen steunen, of om grootouders die hun kleinkinderen een financieel steuntje in de rug willen geven. Ook kan het gaan om mensen die geld willen schenken aan een goed doel. Een schenkingsovereenkomst is ook geschikt voor mensen die hun vermogen willen verkleinen om zo bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een toeslag of een uitkering. Door het schenken van geld of goederen wordt het vermogen immers lager, wat kan zorgen voor meer financiële ruimte.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat er regels verbonden zijn aan schenken. Zo geldt er een vrijstelling van schenkbelasting, maar alleen tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en ontvanger. Bij schenkingen die hoger zijn dan de vrijstelling, moet er schenkbelasting betaald worden. Ook kan het opstellen van een schenkingsovereenkomst zinvol zijn voor mensen die conflicten of onenigheid willen voorkomen. Door vooraf afspraken te maken over de schenking en deze vast te leggen in een overeenkomst, worden misverstanden of discussies achteraf voorkomen.

Hoe maak je een schenkingsovereenkomst?

Om te beginnen, zijn hier de stappen die je moet nemen:

 1. Bedenk hoeveel je wilt schenken en aan wie.
 2. Maak een overzicht van de afspraken die je wilt maken. Denk hierbij aan eventuele voorwaarden, bijvoorbeeld dat het bedrag alleen gebruikt mag worden voor studiekosten
 3. Maak een conceptversie van de schenkingsovereenkomst.
 4. Bespreek het concept met de ontvanger van de schenking en eventueel met een juridisch adviseur.
 5. Pas de overeenkomst aan waar nodig en zorg ervoor dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen.

 

Het is belangrijk om de schenkingsovereenkomst zo volledig mogelijk op te stellen. Hieronder vind je enkele belangrijke zaken om op te nemen in de overeenkomst:

 • De namen van de betrokken partijen en hun adressen.
 • Het bedrag dat geschonken wordt.
 • De datum waarop de schenking gedaan wordt.
 • Eventuele voorwaarden waaronder de schenking gedaan wordt.
 • Een clausule waarin staat dat de ontvanger akkoord gaat met de voorwaarden en verantwoordelijk is voor het nakomen ervan.

Het is altijd verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen bij het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Zij kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst rechtsgeldig is en dat alle belangrijke zaken zijn opgenomen.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst?

Om je op weg te helpen, hebben we hieronder een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst opgenomen:

 

VOORBEELD SCHENKINGSOVEREENKOMST 

Ondergetekenden,

[NAAM SCHENKER], wonende te [ADRES SCHENKER], hierna te noemen de “schenker”;

en

[NAAM ONTVANGER], wonende te [ADRES ONTVANGER], hierna te noemen de “ontvanger”;

komen overeen als volgt:

 

Artikel 1: Schenking

De schenker schenkt aan de ontvanger het bedrag van € [BEDRAG] (in woorden: [BEDRAG IN WOORDEN]).

Artikel 2: Voorwaarden

Aan deze schenking zijn geen voorwaarden verbonden.

Artikel 3: Datum

De schenking wordt gedaan op [DATUM].

Artikel 4: Handtekeningen

 

Deze schenkingsovereenkomst is opgemaakt in tweevoud en ondertekend op [DATUM] te [PLAATS].

Handtekening schenker: ___________________________

Handtekening ontvanger: ___________________________

Schenken met of zonder notaris

Wanneer je wilt schenken, kun je ervoor kiezen om dit zonder tussenkomst van een notaris te doen. Hieronder bespreken we de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het schenken zonder notaris.

 

Gewone schenking

Je kunt op verschillende manieren een schenking overmaken, zoals via een overschrijving, een contante betaling of een cadeaubon. Het voordeel hiervan is dat het snel en gemakkelijk te regelen is. Het is wel belangrijk om te beseffen dat bij een gewone overmaking er geen schriftelijke overeenkomst is en dat het lastig kan zijn om te bewijzen dat het om een schenking gaat. Hierdoor kan er discussie ontstaan over de bedoeling van de overmaking.

Er kleven ook risico’s aan een gewone schenking. Zo kan de ontvanger bijvoorbeeld failliet gaan of in een echtscheiding terechtkomen, waardoor de schenking verloren gaat. Ook kan er belasting verschuldigd zijn over de schenking.

 

Schenking op papier of periodieke gift

Naast een gewone schenking kun je ook kiezen voor een schenking op papier of een periodieke gift. Bij een schenking op papier leen je als het ware geld uit aan de ontvanger, die dit later weer terugbetaalt. Bij een periodieke gift schenk je jaarlijks een vast bedrag voor minimaal vijf jaar aan een goed doel of een instelling. Voor deze twee vormen van schenken is geen notariële akte nodig.

 

Wanneer is een notariële akte nodig?

Een notariële akte is nodig bij schenkingen waarbij er onduidelijkheid kan ontstaan over de bedoeling van de schenking. Bijvoorbeeld wanneer je wilt schenken onder de voorwaarde dat de ontvanger het geld gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Ook is een notariële akte nodig bij schenkingen van een bedrag hoger dan € 100.000,-

Wat is gunstiger, schenken of erven?

Als je nadenkt over wat je na je overlijden wilt nalaten aan je nabestaanden, dan kun je kiezen tussen schenken en erven. Schenken is het overdragen van je bezittingen aan een ander, terwijl erven betekent dat je bezittingen na je overlijden worden verdeeld onder je erfgenamen.

In sommige gevallen kan het gunstiger zijn om te schenken dan om te erven. Bijvoorbeeld wanneer je nog leeft en je alvast wilt zorgen voor je kinderen of andere nabestaanden. Het voordeel van schenken is dat de ontvanger direct over het geld of de goederen kan beschikken. Bij erven moet er vaak gewacht worden tot de erfenis is verdeeld. Daarnaast zijn er ook belastingvoordelen bij schenken. Zo kun je jaarlijks belastingvrij schenken tot een bepaald bedrag. Hierdoor kun je op lange termijn een aanzienlijk bedrag overdragen zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden.

Een ander voordeel van schenken is dat je zelf kunt bepalen wat er met je bezittingen gebeurt. Als je bijvoorbeeld wilt dat een specifiek schilderij naar je kleinkind gaat, dan kun je dat regelen bij een schenking. Bij erven heb je hier minder invloed op.

Het is echter wel belangrijk om te bedenken dat schenken ook nadelen kan hebben. Zo kan het zijn dat je later zelf het geld of de goederen nodig hebt. Daarnaast kan schenken aanleiding geven tot conflicten tussen erfgenamen. Het is daarom verstandig om goed na te denken over wat je wilt schenken en aan wie.

Het opstellen van een schenkingsovereenkomst kan belangrijk zijn voor zowel de schenker als de ontvanger. Het kan ervoor zorgen dat de schenking duidelijk is vastgelegd en dat er geen onenigheid ontstaat in de toekomst. We raden je dan ook sterk aan om actie te ondernemen en meer te leren over dit onderwerp.

Als je meer wilt weten over het opstellen van een schenkingsovereenkomst of andere onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Thuisnotaris. Onze ervaren erfrechtspecialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Zelf online aanvragen?

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest